जिज्ञासा विषयाणि १. अमेरिका महादेश २. यूरोप परिचय ३. भौतिक गतिनियम